Kvinner får innflytelse i administrasjonsapparatet

Kvinnekampen, som preget det norske samfunnet fra 1880-årene av, gjorde seg også gjeldende i Sjømannskirkens organisasjon. I Sjømannskirkens frivillige hjemmearbeid spilte kvinneforeningene fra starten av en avgjørende rolle. Allerede i 1893 ble det sendt inn forslag om en endring i Sjømannskirkens grunnregel, om at individuelle kvinnelige medlemmer skulle få representasjonsrett i generalforsamlingen – og dermed stemmerett.

Forslaget ble nedstemt.

Men i 1903 banet et nasjonalt kirkelig vedtak vei – kvinner fikk stemmerett ved menighetsrådsvalg på samme vilkår som menn. Året etter fulgte Det norske misjonsselskap opp og gav kvinner stemmerett i organisasjonen. Saken kom igjen opp til behandling på Sjømannskirkens generalforsamling i 1905. Hovedstyret stilte seg nok en gang negativt, og Sjømannskirkens grunnlegger, Johan Storjohann var enig:

At kristelige organisasjoner gav kvinner stemmerett før allmenn kvinnelig stemmerett var politisk gjennomført i Norge var oppsiktsvekkende. Særlig innenfor kirkelige konservative kretser var det mange som reagerte. Men Sjømannskirkens generalforsamling i 1905 stemte mot styret og vedtok stemmerett for kvinner i organisasjonen med 117 stemmer mot 33. Dette var en anerkjennelse av den store betydningen kvinnenes arbeid hadde for organisasjonen.

Gjennom Sjømannskirkens 150 år lange historie har alle generalsekretærene vært menn, men kvinner fikk gradvis etter stemmerettsvedtaket i 1905 innpass i hele organisasjonsapparatet. I 1915 ble det vedtatt at kvinner kunne være med i kretsstyrene, men et vedtak om flertall av menn i kretsstyrene ble ikke fjernet før i 1937.

Og først i 1931 ble kvinneforeningene formelt sett innlemmet i organisasjonen som selvstendige enheter med representasjonsrett i generalforsamlingen. Tre år tidligere, i 1934, ble Aslaug Mohr valgt inn som første kvinne i hovedstyret. Men ikke før i 1982, riktignok som den første landsomfattende kristne organisasjon, fikk Sjømannskirken en kvinnelig styreleder. Da var det lærer og tidligere husmor ved sjømannskirkene i Hamburg og Montreal, Målfrid Espedal Ihle, som ble valgt til vervet. 60 år etter at Sjømannskirken fikk sin første kretssekretær i 1925, trådte en kvinne inn i rekkene. Det var tidligere husmor fra sjømannskirken i Dubai og Gøteborg, Bente Duckert, som i 1985 ble Sjømannskirkens første kvinnelige kretssekretær i Sunnmøre krets.

Del