Dokument Referat fra Sjømannskirkens stiftelsesmøte

Onsdagen den 31te August 1864 sammentraadte efter Cand. Storjohanns Oppfordring følgende mænd hos Pastor Walnum. Skibscaptain Clausen, Pastor Daniels, Kjøbmand B. K. Dietrichson, Cand. theol. O J Holck, Skoleinspecteur O Irgens, Kjøbmand B C Vedeler, Kjøbmand L Wesenberg. Captain Lieutenant H Lous ligeledes indbudet, var forhindret fra at være tilstede.

Efter en Bøn af pastor Walnum oplyste Cand. Storjohann, at han i en Tid af 4 Maaneder under et Ophold i Scotland havde arbeidet blandt scandinaviske Sømænd ved at afholde Bibellæsninger og i de 2 sidste Maaneder fra Midten af May til midten af July 1864 tillige* ved regelmæssige Besøg ombord i scandinaviske Skibe i Leith, Grangemouth og Greenock.

Overbevist ved de paa denne Maade gjorte Erfaringer om Nødvendigheden af at denne Gjerning Blandt Sømænderne regelmæssigen burde optages, havde han tilslut sammenkaldt de scandinaviske Kjøbmænd tilligemed den norsk-svenske og den danske Consul i Leith samt nogle scotske Kjøbmænd, som havde Forretninger paa Norge og Danmark, – og strax fundet disse villige til, uandset hvor stor eller liden den Sum maatte blive, som blandt Sømændene selv kunde indsamles at sikkre en missionær, hvem det overlades Storjohann at udvælge, 100 £ for det første Aar. Paa Gjennemreise gjennem NewCastle havde han dernæst forebragt Sagen for endel Scandinaver, som strax havde sammenskudt 40 Spd [red. anm. spesiedaler]. Paa en skriftlig Henvendelse til Consul Borries havde han senere af denne faaet Underretning om, at han havde indsamlet 150 Sps. Cand Storjohann oplyste endelig, at han havde anmodet Prost Johnson om for den stiftendes Forening at paapege en theologisk Candidat, der kunde være skikket til at overtage Arbeidet i Leith. Efter Overenskomst med Missionsforeningen vilde han ogsaa forebringe Sagen for de bergenske Missionsvenner Mandagen den 5te September.

De forsamlede bleve enige om at slutte seg sammen til en Forening for at fremme Sagen og det overdroges til Cand Storjohann at gjøre et Udkast til en Indbydelse. Det bestemtes og, at Cand Storjohann skulde af Foreningen udsendes til de større Kyststæder i vort Land for at vække Sands og Interesse for Gjerningen.

* understøttet dertil af den norsk-svenske Kirke i London Denne faksimilen av referatet fra Sjømannskirkens stiftelsesmøte stod på trykk i organisasjonens blad Bud & Hilsen nr. 11–12/1954.
Del