Samarbeid med ANSA   Sjømannskirkens studentprester har siden tjenesten ble etablert hatt et tett samarbeid med studentorganisasjonen ANSA. Her er studentprest Tim Georg Engelsvold i Martin, Slovakia i 2011, sammen med landsleder for ANSA i Slovakia (2011–2012) og ANSA-president (2011–2012) Kristoffer Moldekleiv. Øyvind H. Sæthre/Sjømannskirken

Fra bibelgruppe til beredskap

Gjennom 1990-årene ble studentprestetjenesten utviklet stadig mer i retning av også å bli en beredskapstjeneste. I tillegg til studentprestenes kontaktsøkende virksomhet ved læresteder og studentarrangementer inngikk stadig flere høgskoler og universiteter egne beredskapsavtaler med Sjømannskirken, slik som organisasjonen tidligere også hadde gjort med rederier og oljeselskaper. Utviklingen kan ses i sammenheng med Sjømannskirkens generelle satsing på beredskap i perioden.

Per 2010 hadde Sjømannskirken inngått 25 slike beredskapsavtaler, og utgjorde – sammen med norske utenriksstasjoner og ANSA – utenlandsstudentenes sikkerhetsnett. Sjømannskirken var en egnet samarbeidspartner på dette området, i tillegg til spesialiserte ressurser som jobbet mot studentene hadde organisasjonen et stort apparat i utlandet til rådighet, med både reiseprester, sjømannskirkene og døgnbetjente krisetelefon. Ved katastrofer, ulykker og dødsfall som berørte utenlandsstudenter viste Sjømannskirkens krisepsykiatriske kompetanse seg som et verdifull del av beredskapen. Studentprestene fikk i oppgave å ta seg av kriserammede utenlandsstudenter og deres pårørende gjennom samtaler, rådgiving og debrifing etter dramatiske hendelser. Dette til tross for ANSAs livssynsnøytrale posisjon.

Senest i forbindelse med bombeeksplosjonen under Boston Marathon i 2013 kom Sjømannskirkens studentprest i USA, Elisa Stokka, og diakon Marit Areklett fra sjømannskirken i New York for å være til stede for de 90 norske studentene som befant seg i byen da hendelsen fant sted. Sjømannskirken var i denne sammenheng både i kontakt med ANSA og med generalkonsulatet i New York for å skape en trygg ramme og et møtested for de norske studentene i byen etter hendelsen.

Del