Sjømannskirken på Tenerife

Den spanske ferieøya Tenerife ble fra slutten av 1980-årene besøkt av den norske sjømannspresten på Gran Canaria, hovedsakelig i forbindelse med vielser. Men etter gjentatte anmodninger fra de stadig flere nordmennene på øya, konsulatet og den svenske kirken på Tenerife, kom Sjømannskirkens engasjement på øya etter hvert inn i fastere former. I 2007 etablerte organisasjonen fast tilstedeværelse i byen Los Cristianos sør på Tenerife, i Svenska kyrkan i utlandet sine lokaler. Ti år senere flyttet virksomheten inn i egen kirke i byen.

Da Sjømannskirken satsing i «Syden» for alvor kom i gang i slutten av 1980-årene, var Kanariøyene blitt en av de største destinasjonene for soltørste nordmenn. Organisasjonen satset tidlig både på Gran Canaria og Lanzarote, men tilstedeværelsen på den største av Kanariøyene lot vente på seg. Til tross for mange besøkende fra Norge var Sjømannskirkens engasjement på Tenerife gjennom hele 1990-årene begrenset til sporadiske besøk fra sjømannspresten på Gran Canaria.

Etter gjentatte anmodninger fra de stadig flere sesong-bosatte nordmennene, samt det norske konsulatet og den svenske kirken på Tenerife tok Sjømannskirken i 2005 et første skritt mot etablering av en fast tilstedeværelse på øya. Sjømannskirken ansatte da en ny sjømannsprest på Gran Canaria med spesielt ansvar for Tenerife. Stillingen innebar opphold på en til to uker per måned på øya.

Mangelen på permanent tilstedeværelse på Tenerife gjorde imidlertid at Sjømannskirken kun nådde ut til en liten del av det norske miljøet på øya. Rundt 2005 var det 500–1000 fastboende nordmenn på Tenerife, i tillegg kom over hundre tusen norske turister til ferieøya hvert år. Med flere besøkende fra Norge enn både Lanzarote og Mallorca – hvor Sjømannskirken lenge hadde hatt permanent virksomhet – ble den manglende tilstedeværelsen på Tenerife etter hvert karakterisert som organisasjonens dårlige samvittighet.

Samarbeid med Svenska kyrkan i utlandet

 

I 2007 etablerte Sjømannskirken fast tilstedeværelse på Tenerife som et prøveprosjekt. Det ble ansatt en diakonal medarbeider med base på øya, med forsterkninger i form av et prestepar i høysesongen. Behovet viste seg å være stort, og sommeren 2010 ble det også ansatt prest på fulltid. I 2012 vedtok Sjømannskirken å etablere seg på øya på permanent basis. 

Utgangspunktet for Sjømannskirkens arbeid på Tenerife ble i første omgang den svenske kirken i Los Cristianos. Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) hadde en lang historie på øya og hadde etablerte seg på Tenerife tidlig i 1970-årene. Lokalene de disponerte hadde også kapasitet til å romme Sjømannskirkens virksomhet, og det ble satset på samlokalisering.

En slik praksis var vanlig ved flere av Sjømannskirkens «sydenkirker». SKUT hadde vært tidligere ute med satsing rettet mot sydenturister, og var allerede godt etablert mange av stedene Sjømannskirken valgte å satse i Syden.

Sjømannskirken leide ikke bare lokale i den svenske kirken på Tenerife, de to organisasjonene samarbeidet også om gudstjenester, arrangementer og drift av kirkebygget. Samlokaliseringen førte mange fordeler med seg, blant annet at kirken kunne ha lange åpningstider.

En egen sjømannskirke

 

Samarbeidet mellom Sjømannskirken og SKUT på Tenerife varte i ti år. Sjømannskirken vurderte ved flere anledninger i løpet av perioden å etablere seg i egne lokaler på ferieøya, men det var først i 2016 at organisasjonen fant det både økonomisk og strategisk riktig. 

SKUT varslet da økt husleie og en endring av driftsformen i kirken som blant annet gjorde at Sjømannskirken ville miste tilgangen til kjøkken i forbindelse med arrangementer. Det ble dermed bestemt at tiden var moden for en egen sjømannskirke på øya, og samarbeidet med SKUT på Tenerife ble avsluttet ved utgangen av 2016.

Det ble lagt ned et betydelig arbeid fra Sjømannskirkens medarbeidere på Tenerife for å finne fram til og gjøre i stand de nye lokalene. Valget falt på et lokale i bygget Don Antonio i Los Cristianos som i løpet av høsten 2016 ble bygd om og innredet til et hensiktsmessig flerbruksrom. Mange bidro i prosessen og kirkerommet ble blant annet utstyrt ved hjelp av innsamlede midler og gaver fra det norske miljøet på øya. 

Åpningshelgen lovet godt for den nyetablerte sjømannskirken på Tenerife – kirkelokalet var fullsatt under åpningsgudstjenesten 5. februar 2017. Første driftsår i nye lokaler viste også at nordmenn på Tenerife satte pris på å ha fått en egen kirke. Besøkstallet steg og den frivillige innsatsen ble mer enn doblet fra tidligere år. Som en av de minste av Sjømannskirkens «sydenkirker», med kun to utsendte årsverk, økte behovet for frivillighet betraktelig etter at kirken kom inn i nye lokaler.

Utadrettet og oppsøkende virksomhet

 

Som med de fleste andre av Sjømannskirkens turistkirker har kirkens liv på Tenerife fra starten fulgt turistsesongen, og både åpningstidene og aktivitetene ved sjømannskirken har gått i takt med årstidene. Når vinterkulda setter inn i Norge blir det travelt, da kommer nordmennene til øya og blir værende i lengre perioder. Om sommeren derimot er det lav aktivitet.

Det er hovedsakelig lang- og korttidsturistene som er brukere av sjømannskirken på Tenerife, selv om øya også har et miljø av fastboende nordmenn. I 2017 regnet en med at det var omtrent 2500 norske langtidsturiser på Tenerife, og fra Norge kom det totalt 87 153 tilreisende med fly.

Siden Sjømannskirken etablerte seg på Tenerife har diakoni stått svært sentralt i arbeidet på øya, og arbeidshverdagen på kirken er preget av en utadrettet og oppsøkende virksomhet. Blant annet er mange av nordmennene som kommer til øya pensjonister og helseturister, og for dem som blir hjelpetrengende under oppholdet kan både kultur, økonomi og språk bli problematisk. Et besøk på sykehuset fra Sjømannskirken kan da spille en viktig rolle.

Kilder

Skrevet av Ingrid Myrstad og Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2006–2017
  • Hjemmeside for sjømannskirken på Tenerife, www.sjømannskirken.no  [lesedato 26.7.2013]
  • Hjemmeside for sjømannskirken på Tenerife, www.sjømannskirken.no  [lesedato 23.4.2018]
  • Internt notat: «Nytt kirkelokale i Los Cristianos»
  • «Sjømannspresten dro til Tenerife», www.spaniaposten.no, publisert 2010, https://spaniaposten.no/sjomannspresten-dro-til-tenerife [lesedato 1.9.2010]
Del
[macroErrorLoadingPartialView]

 

Del