Sydney(Canada)   KULLUTSKIPING: Kull- og stålutskipingspirer i Sydney Canada på begynnelsen av 1900-tallet. Foto: Wikimedia Commons

Sjømannskirken i Sydney

I 1909 ble det opprettet leseværelse i Sydney i Canada, som bistasjon til sjømannskirken i New York. Bakgrunnen for etableringen var norske skip som gikk i malm- og kulltrafikk på havnen. Virksomheten ble nedlagt igjen i 1921.

Det var ikke så mange norske skip som ankom Sydney havn, men de ankom med hyppige mellomrom. Og det var ett av kullkompaniene i byen som stilte lokale til leseværelse til disposisjon. Bestyreren ved stasjonen, assistent Oddmund Nielsen, forteller følgende fra arbeidets første år:

Forholdene har ført det med sig, at det har været meget vanskelig at samle Sjøfolket til større Møder, da der ikke ofte har været mange Baater ved Laste- og Lossepladsene samtidig, og desuten gaar Baaterne her med faste Vagter, saa kun Frivagten kan gaa i land. Til Gjengjæød har vi hat mange hyggelige Smaamøter og gode kameratslige Samvær, som Sjømændene har sat Pris paa. En væsentlig Vegt har været lagt paa at skaffe dem et hjemlig, koselig Sted, hvor de har kunnet befinde sig vel og fundet hjemlig Hygge. – Underholdningen har været forskjellig efter de Kræfter, som var at raade over. Ved velvillig Assistance av flere Kapteinsfruer har vi ogsaa kunnet ha Bevertning paa vore Fester. De skal ha stor Tak disse Damer, for deres værdifulle Hjælp, og jeg haaper, at deres Interesse for Sjømandsmissjonen ogsaa fremdeles maa komme os til gode.

 

 AARSBERETNING 1909 FOR NEW YORK STATION MED SYDNEY (CANADA), I BUD & HILSEN NR. 10/1910 

De norske skipene ankom havnen hovedsakelig i perioden april–november, og Sjømannskirkens virksomhet i Sydney var derfor også sesongbetont. Resten av året arbeidet assistenten på sjømannskirken i New York. Sjømannskirkens leseværelse var det eneste i byen, og det ble derfor naturlig at også sjømenn fra andre nasjoner søkte hit.

Under første verdenskrig (link til tidslinjepunkt 1917) fikk arbeidet i Sydney et opphold da militære myndigheter overtok leseværelsets lokaler, og fordi den norske skipstrafikken på havnen i perioden var minimal.

Stasjonen ble nedlagt i 1921.

Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 10/1910; nr. 13&14/1919
  • Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske sjømænd i fremmede havner i 50 år 1864–1914, Festskrift utgitt av foreningens hovedstyre, A/S John Griegs boktrykkeri, Bergen 1914

 

 

Del
Del