Sjømannskirken i Miami

Økning i norsk skipsfartfart, flere fastboende nordmenn og turister var bakgrunnen for at det ble etablert sjømannskirke i Miami i 1981. I de første årene holdt kirken til i en trailervogn i havnen, som base for skipsbesøk. Ikke før i 2011 ble det bygget egen kirke.

I 1981 var det i underkant av 600 norske skip som anløp Miami, i tillegg til et stort antall danske og svenske båter og andre båter med norsk besetning. Det var cruiseskipene som dominerte trafikken, men også containerskipene var mange. Norsk skipsfart på Miami var i kraftig vekst, og det var forventet enda større trafikk i årene som kom. Også antallet innflyttede nordmenn økte på denne tiden, de fleste med arbeid direkte eller indirekte knyttet til skipsfarten. Også mange cruiseturister og norske studenter hadde behov for kirkelig kontakt viste det seg.

Ingen tradisjonell sjømannskirke

De første årene gjorde en trailervogn nytten som sjømannskirkens kontor. Den lå strategisk plassert i havnen, som nærmeste nabo til Sjøfartsdirektoratets velferdskontor for sjøfolk etablert flere år tidligere. Herfra drev sjømannspresten oppsøkende virksomhet på skipene som kom inn til de ulike havnene i Miamiområdet. Presteboligen ble samlingssted for de fastboende nordmennene, og gudstjenester og andre arrangementer ble holdt i kirken til den lokale luthersk-skandinaviske menigheten.

I 1985 bygget Sjøfartsdirektoratet et eget senter for sjøfolk i Miami, Leiv Eriksson Centre, og Sjømannskirken fikk også flytte inn her. Sjømannskirken fikk nå, i tillegg til kontorplass, en kirkestue og et leseværelse hvor folk kunne komme inn for en vaffel. I 1988 ble senteret ytterligere utvidet, og sjømannskirken og velferdskontoret kunne konsolidere samarbeidet sitt i en egen norsk avdeling. Siden velferdskontoret distribuerte aviser, arrangerte sportsaktiviteter og organiserte andre praktiske ting for sjømennene, kunne sjømannspresten konsentrere seg om å etablere kontakt og være en god samtalepartner på skipsbesøkene sine. En ordning hvor presten med jevne mellomrom fulgte med på cruiseskipene mot neste destinasjon ble en vanlig i Miami, og var populært blant både mannskapene og rederiene. I 1999 trakk imidlertid Sjøfartsdirektoratet seg ut sammen med Sjømannsforbundet som også hadde vært involvert i driften, og det ble klart at også Sjømannskirken måtte se seg om etter andre lokaler.

Del

Film fra arkivet

Del

Sjømannskirke og hverdagskirke

Gjennom 1990-årene og første halvdel av 2000-årene var den norske skipstrafikken, og særlig da cruisetrafikken, på Miami stadig økende. På slutten av tiåret skiftet imidlertid en rekke av cruisebåtene anløpshavn, i tillegg til at de norske containerskipene mer eller mindre forsvant fra Port of Miami.

I samme periode økte imidlertid interessen for norske investeringer i området, og flere nordmenn flyttet til Miami. Det ble derfor lagt mye arbeid i å skulle fungere som en hverdagskirke for de fastboende – med mellom annet månedlige gudstjenester og arrangementer hver torsdag kveld. Samarbeidet var tett med de norske miljøene som den norske shippingklubben og Sons of Norway. Kirken fungerte også fremdeles som støtteapparat for norske studenter og turister i området.

Del

Egen kirke

Behovet for en egen kirke i Miami hadde vært åpenbar i årevis, ettersom mangelen på et eget kirkerom gjorde det vanskelig å invitere til faste og hyppige arrangementer. Likevel var det ikke før i 2011 at H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits kirke, Scandinavian Church and Center kunne innvies. Innvielsesfesten varte i tre dager, og kanskje mest jubel var det da mannskoret Bislett Bad & Rundkjøring fra Oslo hoppet ut i det nye kirkebassenget.

Sjømannskirken tilbyr per 2014 en rekke tjenester og aktiviteter for både sjøfolk og fastboende. I tillegg til oppsøkende arbeid, gudstjenester og vielser, arrangerer kirken mellom annet søndagsskole, barnegrupper, ungdomskor, filmkvelder torsdagsklubb og åpen kirke.

Del

Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza/Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Fyrlykta. Menighetsblad for Sjømannskirken i Miami – nr. 1–4/10; nr. 1–4/11
  • Intervju med kronprinsessen fra åpningen av kirken, www.aftenposten.no, [lesedato 5.11.2013]
  • Skip og Kirke 1977–1985
  • Sjømannskirkens årbøker 1970–1981; 1982–1984; 1983–1993; 1994–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2013
Del
Del