Sjømannskirken i Costa del Sol

Sjømannskirken tok opp arbeidet på Costa del Sol i Spania i 1990, etter forespørsel fra en engasjert gruppe norske pensjonister bosatt i området.

Historien om sjømannskirken på Costa del Sol starter nettopp med en engasjert gruppe norske pensjonister bosatt i byen Fuengirola. Etter å ha flyttet til området ble de fort klar over at de manglet et godt kirketilbud, og anmodet derfor den pensjonerte soknepresten Jan H. Walle om å holde norske gudstjenester for dem. Interessen var stor, og Walle og konen Lilly startet derfor opp et aktivt menighetsarbeid sammen med den lokale gruppen nordmenn i 1989. På frivillig basis arrangerte de både gudstjenester, bibeltimer, sangstunder og basarer. De etablerte en egen kvinneforening og organiserte sykebesøk til de som hadde behov for det.

I 1990 knyttet Sjømannskirken seg til menighetens arbeidet som et prøveprosjekt, før organisasjonen i 1995 etablerte seg på Costa del Sol på fast basis med virksomhet i vinterhalvåret. I 2001 utvidet Sjømannskirken driften til helårsbasis, med sjømannsprest Reidar Strand i fast stilling sammen med konen Liv Serina Dale i en assistentstilling.

El Campanario

De første årene drev Sjømannskirken virksomheten med base i den svenske kirken i Fuengirola. I 2002 kjøpte organisasjonen sammen med Det norske Diakonihjem det gamle vakttårnet på El Campanario fra 1500-tallet i området Calahonda, nær Marbella og Malaga. Den gamle bygningen fikk beholde det opprinnelige navnet El Campanario, som betyr «Klokketårnet». Ombyggingen tok nærmere to år. En måtte gå forsiktig frem ettersom bygget var vernet, og den eldste delen av kirken over 400 år gammel. Menigheten stilte aktivt opp i ombyggingsperioden med dugnadsarbeid, og ved påsketider i 2004 åpnet den nye sjømannskirken på Costa del Sol.

At kirken ble drevet som et fellesprosjekt mellom Sjømannskirken og Diakonhjemmet var noe helt nytt for begge organisasjoner. Det som også var unikt i sjømannskirke-sammenheng var at El Campanario ble innredet både som sjømannskirke, konferansesenter og gjestehus.

Del

Menigheten i Fuengirola

Samtidig som den nye norske kirken El Campanario ble bygget opp, ble tilknytningen til den svenske kirken i Fuengirola videreført. Våren 2000 ble den siste for pionerene Lilly og Jan Walle. I over 10 år hadde de sammen med andre ildsjeler jobbet for å utvikle menighetsarbeidet på Costa del Sol. Selv om de trakk seg tilbake, var det viktig for Sjømannskirken å kunne drive videre i Fuengirola. Mange eldre som bor i Fuengirola, har ikke mulighet til å komme seg til El Campanario, og det lokale tilbudet er derfor viktig. I overgangen til 2012 trakk den svenske kirken seg ut fra kirken i Fuengirola, men en svensk kirkeforening med norsk innslag har drevet videre på frivillig basis. 

Del

En kirke i vekst og et norsk miljø i endring

Med utvidelsen av arbeidet på Costa del Sol ble det også nødvendig med større stab, og fra høsten 2003 ble det ansatt flere nye medarbeidere ved kirken. Med over 10 ansatte er sjømannskirken per 2014 en av organisasjonens største.

At Sjømannskirken har satset så tungt på Costa del Sol henger tett sammen med utviklingen av det norske miljøet i området. I tillegg til de mange tusen turistene, regner en med at det bor inntil 15–20 000 nordmenn på Costa del Sol over kortere eller lengre perioder. Tradisjonelt sett har de fleste vært pensjonister, men i de senere årene har stadig flere unge nordmenn funnet seg arbeid i området. Atlantis medisinske høyskole har også brakt mange norske studenter til regionen, rundt 150 de siste årene. I tillegg kommer det stadig flere småbarnsfamilier i sommermånedene, og den norske skolen i Malaga har omtrent 100 norske elever.

Sjømannskirken har fulgt med i endringene i det norske miljøet, og arbeidet rettes nå mot både pensjonister, studenter og småbarnsfamilier. Blant annet arrangeres det hver onsdag i studieåret, og ellers etter interesse, «Ung på Solkysten-kafé» i den svenske kirken i Fuengirola.

Del

Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 2/1990
  • Hjemmeside for sjømannskirken på Costa del Sol, www.sjømannskirken.no [lesedato 26.7.2013]
  • Sjømannskirkens årbøker 1994–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2013

 

 

 

  

 

 

 

Del
[macroErrorLoadingPartialView]
Del