Generalforsamling

Velkommen til generalforsamling i Sjømannskirken sommeren 2021 i Bergen.

Delegatene til generalforsamlingen til Sjømannskirken velger blant annet nytt hovedstyre for organisasjonen.

Den planlagte generalforsamlingen i 2020 blir flyttet til 2021 på grunn av koronapandemien. 

 

Tid og sted

Sommeren 2021 i Bergen. 

Det var planlagt ordinær Generalforsamling (GF) 2020. På grunn av koronapandemi i Norge og verden ble det avholdt ekstraordinær Generalforsamling via e-post hvor det ble vedtatt å utsette den planlagte GF fra 2020 til 2021.


Med bakgrunn i verdenssituasjonen med koronapandemi vedtok også generalforsamlingen å utvide funksjonstiden for valgte medlemmer og ansatte-representanter i hovedstyret, nominasjonskomiteen og kontrollkomiteen. Sittende valgte medlemmer, varamedlemmer og ansatte-representanters funksjonstid gjelder frem til generalforsamlingen samles i 2021.

Faste GF-saker

 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. GFs forretningsorden. 
 3. Kontrollkomiteens rapport
 4. Styreleders tale
 5. Årsmeldinger
 6. Årsregnskap
 7. Valg av revisor
 8. Innmeldte saker.
 9. Valg av:
 • styreleder
 • styremedlemmer
 • nominasjonskomite
 • kontrollkomité


Til informasjon vedrørende generalforsamlingen

§ 7.0 GENERALFORSAMLINGEN
§ 7.1 SJØMANNSKIRKENs øverste organ

Generalforsamlingen er SJØMANNSKIRKENs øverste organ. Ordinær generalforsamling avholdes hvert 2. år - såfremt ikke forsamlingen selv unntaksvis bestemmer noe annet.

§ 7.2 Sammensetning

SJØMANNSKIRKENs generalforsamling har følgende sammensetning

 1. Total 25 delegater fra regionene i Norge. Fra hver region velges 2 eller 3 delegater i henhold til reglement. Leder av regionstyret er delegat. Dersom denne ikke møter, representeres regionstyret ved et annet medlem.
 2. 1 delegat fra hver faste virksomhet med eget kirkeråd. Dette skal fortrinnsvis være lederen av kirkeråd/kirkstyre..
 3. 5 delegater fra faste virksomheter uten eget kirkeråd, oppnevnt av hovedstyret.
 4. 3 delegater oppnevnt av Kirkemøtet for Den norske kirke.
 5. Bjørgvin Biskop.
 6. 1 delegat fra Kirkerådet for Den norske kirke.
 7. 1 delegat for Mellomkirkelig Råd.
 8. 8 delegater for de fast ansatte.
 9. hovedstyrets medlemmer

Den enkelte instans kan sende en vararepresentant dersom den faste representanten ikke kan møte. Andre kan inviteres uten stemmerett.

§ 7.3 Innkalling

Ordinær generalforsamling innkalles med minst 3 måneders varsel.

§ 7.6 Generalforsamlingens ansvarsområde

Generalforsamlingen skal:

 1. vedta grunnreglene
 2. velge nominasjonskomite som skal innstille leder, medlemmer og varamedlemmer til hovedstyret og kontrollkomitè
 3. velge hovedstyre
 4. vedta hvor SJØMANNSKIRKEN skal drive fast virksomhet
 5. gjennomgå hovedstyrets arbeid ved kontrollkomiteens rapport
 6. velge revisor og godkjenne dennes godtgjørelse
 7. drøfte hovedstyrets to-årsmelding og regnskap
 8. drøfte organisasjonens økonomiske utviklingl
 9. uttale seg om eller fatte vedtak i andre saker som hovedstyret legger frem

Generalforsamlingen fastsetter reglement for:

 1. valg av generalforsamlingens delegater fra Norge (Valgting)
 2. nominasjonskomiteen
 3. kontrollkomiteen
 4. generalforsamlingens forretningsorden

§ 7.7 Valg av dirigentskap

Generalforsamlingen velger dirigent og visedirigent ved konstitueringen. Disse utgjør generalforsamlingens dirigentskap.

§ 7.8 Saksgang

Saker som ønskes behandlet av ordinær generalforsamling, må være kommet inn til hovedstyret innen 15. februar. Forslagsberettiget er de instanser som har rett til delegater til generalforsamlingen.

Hovedstyret forbereder de saker som skal legges frem på generalforsamlingen. Dersom hovedstyret vedtar å ikke fremme en sak som er innkommet innenfor fristen, skal avslaget fremlegges for generalforsamlingen med begrunnelse.

Saksfremlegget skal sendes delegatene senest 1 måned før generalforsamlingen.

Har du spørsmål, ta kontakt med administrasjonskonsulent Therese Mokkelbost.

Del